Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Litera A w transporcie

Litera A w transporcie

Transport wszelkich odpadów podlega wielu obowiązkom, o których przewoźnicy muszą pamiętać podczas wykonywania zleceń towarów klasyfikowanych jako odpady. Jednym z obowiązków jest konieczność oznakowania środków transportu w specjalny sposób.

Oznakowanie transgranicznego transportu odpadów:
Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm..

Oznakowanie krajowego transportu odpadów
Pojazd albo zespół pojazdów transportujących odpady musi być oznakowany zgodnie z § 9 rozporządzenia, tj. tablicą: koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.
Ponadto dopuszczono zmniejszenie wymiaru tablic do 300 mm szerokości i 120 mm wysokości, jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję pojazdu brak jest powierzchni do ich umieszczenia na środkach transportu drogowego.

Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Powinno ono być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

Wyłączenia od stosowania tablic:
Wymagania dotyczące oznakowania pojazdu oraz posiadania dokumentacji nie dotyczą tych przypadków, w których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach.

Z obowiązku oznakowania środków transportu zwolniono też transportujących odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 kg.

Nakaz posiadania dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem, transportujący odpady będzie zobowiązany przewozić je w sposób, który uniemożliwia ich wydostawanie się poza środek transportu, w szczególności wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ogranicza do minimum uciążliwość zapachową.

Post Tags :

Litera A w transporcie